Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F505 Specijalne teme u fizioterapiji I Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Vesna Šeper, Master in Sports Medicine and Physicotherapy, v. pred.

Izvođač kolegija:

Vesna Šeper, Master in Sports Medicine and Physicotherapy, v. pred.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Fizioterapija u ginekologiji i porodiljstvu, P-15; S-15: Problematika pacijentica nakon ginekoloških operativnih zahvata, kod bolova u zdjelici, anatomskih i fizioloških promjena uro-genitalnog sustava, post-menopauzalnih problema. Potreba za fizioterapijom u prekoncepcijskom periodu, za vrijeme trudnoće, poroda i u postporođajnom periodu. Uzimanje početnog statusa i primjena mjernih postupaka i testova u području ginekologije i porodiljstva, procjena pacijenata prema različitim slučajevima, izrada programa fizioterapije. Fizioterapija u porodiljstvu (antenatalna, natalna i postnatalna), osnove perinatalne fizioterapije, urogenitalna fizioterapija, postoperativna fizioterapija i rehabilitacija ginekoloških bolesnika. Pedijatrija, P–30; S–15; V-15: Zakonitosti, karakteristike i etape normalnog senzomotoričkog razvoja, te usporedba sa odstupanjima u razvoju. Fizioterapija kod najčešćih stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta – nedonešenost, neuro-razvojna odstupanja, cerebralna paraliza, pulmološka stanja i bolesti, neuro-mišićne bolesti, periferne lezije živaca, neuropsihijatrijski poremećaji. Temeljni principi primjene različitih fizioterapijskih koncepata u djece (neuro-razvojni tretman prema Bobath konceptu, rana kineziološka dijagnostika i terapija prema Vojti, metoda konduktivne edukacije, Halliwick koncept).

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Klaić, I.: Specijalne teme u fizioterapiji - nastavni tekstovi, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2001.

2. Latin, V., Vojvodic, S.: Tjelesno vježbanje u nekim fiziološkim stanjima žene. U: Mišigoj-Durakovic, M.: Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Grafos,1999: 97-107.

3. Mardešić, I. i sur.: Pedijatrija. Zagreb: Medicinska knjiga, 2000.; 342-352 Radni tim Fizioterapija u mukoviscidozi e.V.: Fizioterapija kod mukoviscidoze. Zagreb: Hrvatsko društvo za cističnu fibrozu, 1994.

4. Schuster, S.: Mišićno – koštani sustav u trudnoći. U: A. Jurinić i sur. Mehanički uzrokovana križobolja, Zagreb: HZF, 2001: 61-74

5. Skočilić, S.: Rana kineziološka dijagnostika i terapija po Vojti – skripta za studente Visoke zdravstvene škole. Zagreb: Klinika za dječje bolesti, 1999.

6. Varović, V., Benjak, V.: Respiratorna terapija u djece tijekom strojne ventilacije. Paediatria Croatica, vol. 44, Suplement 3, 2000; str. 221

7. Varović, V.: Rana razvojna terapija u neonatologiji. Neonatologija 2001 – III. tečaj trajnog usavršavanja medicinskih sestara; 21-24

8. Vojvodić, S. : Vježbe za trudnice, Zagreb: Biovega, 2004. Zergollern, Lj. i sur.: Pedijatrija I knjiga. Zagreb: Naprijed, 1994; 105-119

 

Izborna literatura:

1. E. I. Blanche, T. M. Botticelli, M. K. Hallway: Combining Neuro-Developmental Treatment and Sensory Integration Principles – An Approach to Pediatric Therapy. San Antonio: Therapy Skill Builders, 1995.

2. L. Bly, A. Whiteside: Facilitation techniques based on NDT principles. San Antonio: Therapy Skill Builders, 1997. 3. K. Bobath: A Neurophysiological basis for the Treatment of Cerebral Palsy. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1980.

4. M. C. Coling: Developing Integrated Programs – A Transdisciplinary Approach for Early Intervention. Tucson: Therapy Skill Builders, 1991.

5. Flehmig: Normal Infant Development and Borderline Deviations. Sttutgart: Georg Thieme Verlag, 1992.

6. Majkić M: Kinezioterapija. Zagreb, Medicinska naklada, 2000

7. C. J. Konkler, C. Kisner: Principles of Exercise for the Obstetric Patient. In: C. Kisner, L. A. Colby, Therapeutic exercise. Philadelphia: F. A. Davis Company, 1996:595-628.

8. M. Polden, J. Mantle: Physiotherapy in Obstetrics and Gynaecology. Oxford: Butterworth – Heinemann, 1997.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području ginekologije i porodiljstva te za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod najčešćih stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: razumjeti i opisati problematiku i potrebu primjene fizioterapije u ginekologiji i porodiljstvu, te kod odabranih skupina pedijatrijskih pacijenata; razumjeti, opisati i demonstrirati zakonitosti, karakteristike i etape normalnog senzomotoričkog razvoja djeteta; prepoznati, analizirati i usporediti glavne tipove odstupanja u razvoju djeteta; planirati i primijeniti postupke fizioterapijske procjene, intervencije i evaluacije u okviru rada s ginekološkim pacijenticama, trudnicama, rodiljama i djecom; razumjeti i opisati temeljnu teorijsku pozadinu, principe i sadržaje različitih koncepata fizioterapije kod navedenih skupina korisnika, razumjeti i opisati uloge i zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova koji se bave ginekološkim pacijenticama, trudnicama, rodiljama i djecom; demonstrirati temeljna znanja i vještine suradnje unutar tima.

Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.