Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F503 Fizioterapijske vještine II Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.
Marija Crnković, dipl. physioth.
Merry Ann Novoselić, dipl. physioth.
Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.
Marko Krajina, bacc.physioth.

ECTS bodova:


9

Sadržaj kolegija:


Principi i postupci primjene neurorazvojnog tretmana – Bobath pedijatrijskog koncepta. Principi i postupci primjene Vojta koncepta. Principi i postupci primjene Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Principi i postupci primjene PNF koncepta po M. Knott.


Analiza normalnog pokreta. Neurofiziološka pozadina pokreta. Testovi i mjerenja u neurološkoj rehabilitaciji. Osnovne smjernice uzimanja statusa, planiranja i evaluacije tretmana osoba sa oštećenjam središnjeg živčanog sustava.


Popis literature:

OBAVEZNA LITERATURA


Brumnić Vesna, Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF), Vukovar, 2007. Nastavni materijali za studente 3. godine Studija fizioterapije

Stjepan Jelica Neuofiziološke osnove i analiza normalnog pokreta-Uvod u Bobath koncept, Vukovar 2014, Interni nastavni materijali za studente 3. godine Studija fizioterapije.


DOPUNSKA LITARETURA


Adler, S., Beckers, D., Buck, M. (2000) PNF in Practice. An Illustrated Guide, 2nd ed. New York: Springer - Verlag, 


Raine S., Meadows ., Ellerington M. (2009) Bobath Concept-Theory and Clinical Practice in Neurological rehabilitation, Blackwell Publising, UK.


Ciljevi kolegija:

Studenti će svladavanjem sadržaja steći uvid u korisnost primjene navedenih neurorazvojnih koncepata. Student će samostalno moći primijeniti osnovna postupanja sa neurološkim pacijentom u akutnoj i kroničnoj fazi. 

Studenti će svladavanjem sadržaja steći uvid u korisnost primjene proprioceptivne neuromuskularne facilitacije. Student će samostalno na osnovu procjene moći primijeniti stečena znanja i osnovne postupanja s neurolo-mišićno-koštanim pacijentima u akutnoj ili kroničnoj fazi.


OČEKIVANI ISHODI

Opisati osnovne principe navedenih koncepata (razlikovni elementi neurorazvojnih koncepata i biomehaničkih pristupa). Razlikovati normalni pokret za pojedinu kompleksnu aktivnost te najčešće patološke manifestacije normalnog pokreta. Samostalno uzeti inicijalni neuromišićni status. Primijeniti/modificirati osnovne položaje u radu. Primijeniti osnove mobilizacije spastične muskulature. Primijeniti osnove facilitacije hipotone muskulature. Koristiti osnovne testove u evaluaciji neurološkog pacijenta (Tinetti test, Dynamic gait test, Ashworth skala, Barthel indeks, F.I.M.). Primijeniti osnove PNF modela pokreta. Primijeniti osnove PNF tehnike.
Očekivani ishodi kolegija:


Polaganje ispita:

Konačna se ocjena oblikuje prema modelu težinskih ocjena tako da svaki od tri navedena elementa

praćenja i provjeravanja ima određeni udio u konačnoj ocjeni. 

Svaki od navedenih elemenata praćenja i provjeravanja se ocjenjuje zasebnom ocjenom koja

sukladno gore navedenim postocima zauzima ukupni udio u konačnoj ocjeni.

Za svaki od navedenih elemenata ocjenjivanja vodi se zasebna evidencija.


Primjer:

Student/ica je iz prvog elementa (pohađanje nastave) dobio/la ocjenu dobar (3), iz drugog

elementa (praktični rad) vrlo dobar (4) i iz trećeg elementa (pisani i usmeni ispit) dobar (3). 

Primjer izračuna: 3 x 0.09 + 4 x 0.44 + 3x 0.44 = 3.35 (dobar 3).