RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
163182 Management wellnessa i rekreacijskog centraPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

Izvođač kolegija:

mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Osnove upravljanja rekreacijskim objektima. Planiranje i razvoj rekreacijskog centra. Izvori financiranja rekreacijskih centara. Efikasno korištenje rekreacijskih centara. Sigurnosni aspekti u okviru rada rekreacijskih centara.

Popis literature:

Obavezna literatura:
1.Bartoluci, M., Škorić, S.: Menadžment u sportu, Udžbenici Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.
2.Novak I.: Sportski marketing i industrija sporta, Maling d.o.o., Zagreb, 2006.
3.Beech, J., Chadwick, S.: Sportski menadžment, Mate d.o.o., Zagreb, 2010.


Dopunska literatura:
1.Mike Bates. Health Fitness Management - 2nd Edition. Human Kinetics, Champaign, IL 2012
2.Mull R, Beggs B, Renneisen M. (2012) Recreation Facility Management. Human Kinetics, Champaign. ACSM's Health/Fitness Facility Standards and Guidelines 4E. (2012) Human Kinetics, Champaign

 

Ciljevi kolegija:

Cilj je predmeta omogućiti studentima stjecanje znanja u oblasti planiranja, upravljanja i održavanja rekreacijskih objekata, upoznati ih s osnovnim elementima sruke, opisom i principima funkcioniranja najčešćih zatvorenih i otvorenih vrsta rekreacijskih centara kao i osposobiti ih za uspješno upravljanje takvim centrima.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni.