RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F111 Engleski jezikPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Karmen Knežević, prof., univ. spec. st. eur., v. pred.

Izvođač kolegija:

Karmen Knežević, prof., univ. spec. st. eur., v. pred.

ECTS bodova:


2

Sadržaj kolegija:


Osnove gramatike; osnove medicinskog nazivlja; odabrani tekstovi sukladno stručnom programu studija.

Popis literature:

Obavezna literatura:

Momčinović, V., Tanay, V., Žurić - Havelka, S.: Medical English. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1992.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će ovladati posebnim nazivljem raznih medicinskih specijalnosti. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: pratiti i razumjeti stručne tekstove na stranom jeziku, aktivno komunicirati sa stranim stručnjacima radi razmjene stručnih znanja i iskustava.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.