Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U404 Lokalna samouprava Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Nives Gažo, mag.iur., pred.

Izvođač kolegija:

Nives Gažo, mag.iur., pred.

ECTS bodova:


7

Sadržaj kolegija:


Država i društvo. Procesi integriranja i diferenciranja. Organizacija vlasti („odozgo“, „odozdo“; vertikalna i horizontalna dioba vlasti). Pravo na samoorganiziranje. Autopoietična i alopoietična zajednica. Temeljni pojmovi lokalne samouprave. Povijesni komparativni prikaz. Normativni izvori lokalne samouprave. Sustav lokalne samouprave. Funkcije lokalne samouprave. Ustrojstvo lokalne samouprave. Financiranje lokalne samouprave. Metodologija rada u lokalnoj samoupravi. Značaj osposobljenosti kapaciteta za obnašanje ovlasti. Regija i regionalizacija. Lokalna i područna (regionalna samouprava) u Republici Hrvatskoj i Europska povelja o lokalnoj samoupravi. Temeljna načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi Temeljna načela Europske povelje o regionalnoj samoupravi. Načelo supsidijarnosti, načelo proporcionalnosti, načelo ekvilizacije, načelo konzultacije, načelo participacije, načelo lokalne demokracije. Načelo monitoringa. Europska unija i Vijeće Europe. Zaštita prava na lokalnu i regionalnu samoupravu.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Lokalna samouprava, hrvatska i nizozemska iskustva, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, Interkerkel Verdesberad, Osijek, 2001.
2. Europska povelja o lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj (Zbornik radova), Osječko –baranjska županija, Pravni fakultet Osijek, Veleposlanstvo lokalne demokracije Slavonije, Osijek, 1998.
3. Babac, B. – Lauc, Z.: Regija i regionalizacija u Hrvatskoj: ustavno pravne i političko-upravne problematike, Pravni fakultet Osijek, Zavod za poslovna istraživanja, Osijek, 1989.
4. Lauc, Z.:Decentralizacija: uvjet optimalizacije lokalne i regionalne samouprave, Hrvatska javna uprava, br.3(2001), 2str. 177-205.
5. Lauc, Z.:Lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj: de lege ferenda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br.50(2000),1/2, str.65-87.
6. Lauc, Z.:Promicanje i provedba načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi, osobito načela supsidijarnosti, Hrvatska javna uprava, br.1(1993), 3, str.447-472.


Propisi:

·  Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst), Narodne novine broj 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10


·  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13


·  Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, potpisane u Strasbourgu 15.listopada 1985., NN – Međunarodni ugovori 14/97


·  Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, Narodne novine broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13


·  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Narodne novine broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12


·  Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, Narodne novine broj 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09


·  Zakon o lokalnim izborima, Narodne novine broj 144/12

Ciljevi kolegija:

Znanja se odnose na administrativno teritorijalni ustroj zajednica, koji mora biti što učinkovitiji i bliskiji građanima.Stečena znanja su u funkciji traganja za optimalnim veličinama zajednica, koje se umrežuju.Upravo ravnoteža vertikalne i horizontalne diobe vlasti daje odgovarajuća rješenja. Uz to znanja i vještine koje su u vezi sa lokalnom samoupravom omogućavaju studentima da se uključe u procese harmoniziranja hrvatskih propisa i prakse s aktima Vijeća Europe, osobito njenim konvencijama o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Veza s drugim predmetima je u tome što tako umreženi predmeti mogu identificirati probleme, osposobljavati djelatnike na svim razinama uprave (lokalne, regionalne, državne).Svakako da daljnje obrazovanje općenito, uključujući i doživotno obrazovanje, je nužnost za visoko stručno i etičko djelovanje administracije, ali i donositelje odluka na nižim razinama.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.