Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U404 Lokalna samouprava Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Nives Gažo, mag.iur., pred.

Izvođač kolegija:

Nives Gažo, mag.iur., pred.

ECTS bodova:


7

Sadržaj kolegija:


Država i društvo. Procesi integriranja i diferenciranja. Organizacija vlasti (″odozgo″, ″odozdo″; vertikalna i horizontalna dioba vlasti). Pravo na samoorganiziranje. Autopoietična i alopoietična zajednica. Temeljni pojmovi lokalne samouprave. Povijesni komparativni prikaz. Normativni izvori lokalne samouprave. Sustav lokalne samouprave. Funkcije lokalne samouprave. Ustrojstvo lokalne samouprave. Financiranje lokalne samouprave. Metodologija rada u lokalnoj samoupravi. Značaj osposobljenosti kapaciteta za obnašanje ovlasti. Regija i regionalizacija. Lokalna i područna (regionalna samouprava) u Republici Hrvatskoj i Europska povelja o lokalnoj samoupravi. Temeljna načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Temeljna načela Europske povelje o regionalnoj samoupravi. Načelo supsidijarnosti, načelo proporcionalnosti, načelo ekvilizacije, načelo konzultacije, načelo participacije, načelo lokalne demokracije. Načelo monitoringa. Europska unija i Vijeće Europe. Zaštita prava na lokalnu i regionalnu samoupravu.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Lokalna samouprava, hrvatska i nizozemska iskustva, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, Interkerkel Verdesberad, Osijek, 2001.
2.Europska povelja o lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj (Zbornik radova), Osječko–baranjska županija, Pravni fakultet Osijek, Veleposlanstvo lokalne demokracije Slavonije, Osijek, 1998.
3.Babac, B. – Lauc, Z.: Regija i regionalizacija u Hrvatskoj: ustavno pravne i političko-upravne problematike, Pravni fakultet Osijek, Zavod za poslovna istraživanja, Osijek, 1989.
4.Lauc, Z.: Decentralizacija: uvjet optimalizacije lokalne i regionalne samouprave, Hrvatska javna uprava, br. 3(2001), 2, str. 177-205.
5.Lauc, Z.: Lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj: de lege ferenda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 50(2000), 1/2, str. 65-87.
6.Lauc, Z.:Promicanje i provedba načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi, osobito načela supsidijarnosti, Hrvatska javna uprava, br.1(1993), 3, str. 447-472.
7.Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine
8.Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Narodne novine
9.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine
10.Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Narodne novine – Međunarodni ugovori
11.Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, Narodne novine
12.Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Narodne novine
13.Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, Narodne novine
14.Zakon o lokalnim izborima, Narodne novine
15.Zakon o Gradu Zagrebu, Narodne novine
16.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 

Ciljevi kolegija:

Znanja se odnose na administrativno teritorijalni ustroj zajednica, koji mora biti što učinkovitiji i bliskiji građanima. Stečena znanja su u funkciji traganja za optimalnim veličinama zajednica, koje se umrežuju. Upravo ravnoteža vertikalne i horizontalne diobe vlasti daje odgovarajuća rješenja. Uz to znanja i vještine koje su u vezi sa lokalnom samoupravom omogućavaju studentima da se uključe u procese harmoniziranja hrvatskih propisa i prakse s aktima Vijeća Europe, osobito njenim konvencijama o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Veza s drugim predmetima je u tome što tako umreženi predmeti mogu identificirati probleme, osposobljavati djelatnike na svim razinama uprave (lokalne, regionalne, državne). Svakako da daljnje obrazovanje općenito, uključujući i doživotno obrazovanje, je nužnost za visoko stručno i etičko djelovanje administracije, ali i donositelje odluka na nižim razinama.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.