Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U401 Organizacija i metode rada u upraviPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.

Izvođač kolegija:

Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


1. Teorija organizacije

Općenito o teoriji organizacije. Klasična teorija organizacije. Neoklasična teorija organizacije. Moderna teorija organizacije. Društvena kontrola i organizacija.

 

2. Organizacija i organizacijska struktura

Odrednice pojmovno-kategorijalne. Organizacijska struktura a) funkcija i hijerarhija, b) centralizacija i decentralizacija, c) djelovanje pojedinačno i djelovanje skupno, d) jedinice unutarnje i jedinice vanjske. Formalna i neformalna organizacijska struktura. Tehnologija i društveno razdjeljivanje činidaba (podjela rada). Upravljanje, odlučivanje, management.

 

3. Utemeljivanje organizacije

O praktičnim problemima organiziranja. Organizacijski plan i elementi organizacije. Organizacijsko grupiranje. Reorganizacija. Promicanje organizacije i metoda rada.

 

4. Upravljanje ljudskim izvorima

Prethodna pitanja: a) upravni službenici, b) značenje i uloga upravnih službenika, c) koncepcije i praxis upravne službe kao javne funkcije, d) osobna prava službenička, e) upravni službenici kao zasebni društveni sloj.

Službenički sustavi: a) odrednice pojmovno-kategorijalne, b) sustavi razvrstavanja, c) platni sustavi, d) sustavi napredovanja, e) službenički sustavi naspram personalnoj politici.

Personalna politika: a) pojam i odrednice personalne politike, b) popunjavanje upravne službe službenicima, c) uvjeti rada u javnoj službi, d) briga za formiranje u javnoj službi, e) organizacija personalne službe.

Hrvatski službenički sustavi: a) odrednice praktičko-političke i upravne, b) sustav razvrstavanja službenika, c) platni sustav, d) sustav napredovanja, e) personalna politika u hrvatskoj upravi.

Službenička etika: a) upravna doktrina i etički standardi, b) Židovsko-kršćanska etika radne uspješnosti, c) Pathos etike odgovornosti, d) politički lojalitet i etika odgovornosti, e) samoodgovornost i lojalitet.

Metode podizanja osoblja.

Metode podizanja vodećega osoblja.

 

5. Upravljanje materijalnim poslovanjem uprave

Materijalna sredstva uprave, gospodarski oblik takvih sredstava te režim raspolaganja. Financijalni sugledi uvećanja značenja materijalnih trošenja uprave za gospodarstvo i društvo. Metode osiguranja ekonomičnosti upravnih programa. Racionalizacija i automacija u upravi. Financiranje proračunsko versus financiranje programsko.

 

6. Upravljanje prenošenja informacije

Komunikacije i komunikacijski sustav. Semantički, tehnički i psihološki problemi priopćavanja poruka.

Organizacijske posljedice priopćivanja poruka: očevidnici podataka, organizacijsko traženje, organizacijske jedinice za priopćivanje. Izvješćivanje u upravi i službeno dopisivanje. Elektroničko obrađivanje podataka. Sastanci u svijetlu priopćivanja poruka. Problemi elektroničke obrade podataka, naročito zaštita podataka, osiguranje tajnosti prioćivanja, etc.

 

7. Planiranje u upravi

Pojam i vrste planiranja. Programsko planiranje. Planiranje tijeka rada. Strategija i logistika. Odlučivanje i obvezatnost planova i odluka. Istraživačke metode i tehnike. Problem legitimnosti sudjelovanja u upravnom planiranju. Postavljanje mjerila uspjeha. Organizacija upravnog planiranja.

8. Odabrani problemi upravnoga nadziranja, nomotehnike i informatizacija javne uprave.

Metode i tehnike upravnoga nadziranja. Problematika nadziranja inspekcijskoga. Nomotehnika s obzirom na javnu upravu. Informatizacija javne uprave općenito. Organizacijske posljedice informatizacije. Metode i tehnike informatizacije. Informatizacija i političko odlučivanje. Kriteriji kakvoće nadziranja i postupanja upravnoga. Politički i građanski sugledi nadziranja.

 

9. Kibernetički modeli u javnoj upravi Osnove teorije informacije. Kibernetika i uprava. Kibernetički kontrolni modeli. Primjena kibernetike osebujnim područjima javne funkcije:  a) javna i državna sigurnost, b) urbanističko planiranje, c) upravljanje velikim gradovima, d) unutarnje upravne funkcije, e) državna riznica i revizija.

Operacijsko istraživanje. Automatsko upravljanje. Upravljanje hijerarhijskih sustava s više razina. Teorija igara. Optimalno upravljanje.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.       PUSIĆ, Eugen, Država i državna uprava, Pravni fakultet, Zagreb, 1999. (str. 330.447.)
2.       PUSIĆ, Eugen, Hrvatska središnja državna uprava i usporedni upravni sustavi, Školska knjiga, Zagreb, 1997. (str. 255.-293.)
3.       BABAC, Branko, Organizacija i socijalna argumentacija, Pravni vjesnik 1(2-3), Osijek, 1985.
4.       ŽUŽUL, Josip, DRAGIČEVIĆ, Dražen, Informatika u upravi i pravosuđu, Sveučilišna tiskara, Zagreb, 1996. (str. 79.-102.)
5.       OCVIRK, Damir, Praktični aspekti rukovođenja timskim radom u državnim upravnim organizacijama, Slobodno poduzetništvo, 20/99, 1999., (str. 64-76.)

 

Propisi:
1.       Ustav Republike Hrvatske, pročišćeni tekst (NN 41/01, 55/01)
2.       Zakon o sustavu državne uprave (NN 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 59/01, 199/03 – proč. Tekst, 199/03 i 79/07)
3.       Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 136/04, 22/05, 44/06, 5/08, 27/08 i 11/09)
4.       Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
5.       Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 107/07 i 27/08)
6.       Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01)

 

 

 

 

Ciljevi kolegija:

Stručno visoko obrazovanje u području organizacije i metoda rada radi stjecanja znanja i vještina primjerenih za neposredno uključivanje u radne procese u upravnim ustrojstvima države, jedinica lokalne i regionalne samouprave te osoba javnoga i privatnog prava. Predmet je u vezi s ostalim upravnim predmetima (osnove uprave, upravno pravo-opći i posebni dio, upravno procesno pravo).

Polaganje ispita:

Ispit se sastoji iz dva dijela – pisani i usmeni. Osobe koje zadovolje na pisanom dijelu ispita mogu pristupiti usmenom dijelu.