Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U305 Ekonomska politika Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Željka Borzan, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Željka Borzan, v.pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Nacionalno gospodarstvo; Gospodarstvene oblasti i gospodarstvene grane; Gospodarstveni sektori; Struktura nacionalnog gospodarstva, Nacionalno gospodarstvo i ekonomijske znanosti; Ekonomijska politika u sustavu ekonomijskih znanosti; Predmet izučavanja i ekonomijska politika Republike Hrvatske. Ekonomijska politika Europske unije; Činitelji gospodarstvenog života i gospodarstvenog razvoja Hrvatske i europske unije: Prirodno-zemljovidni činitelji; Zemljovidni položaj i veličina zemlje; Količina i struktura zemljišnih površina; Reljef; Kvaliteta zemljišta; Vode, Rudno bogatstvo; Biljni pokrivač i životinjski svijet; Stanovništvo; Broju stanovnika i porast stanovništva; Gustoća stanovništva; Dobna struktura stanovništva; Socijalno-ekonomijska struktura stanovništva; radni kontingent i zaposlenost; Nezaposlenost . uzroci i posljedice; Privremeno zapošljavanje u inozemstvu . migracije stanovništva i radne snage; Proizvedeno društveno bogatstvo Pojam, podjela i značenje proizvedenog domaćeg bogatstva; Proizvedeno domaće bogatstvo republike Hrvatske; Obim i struktura proizvedenog društvenog bogatstva; Struktura fiksnih fondova; Raspored fiksnih fondova po gospodarstvenim granama; Prostorni razmještaj fiksnih fondova i problematika usklađivanja; Stopa rasta i trošnosti fiksnih fondova; Utjecaj politike investiranja i amortizacije na obim i strukturu fiksnih fondova; Ekonomijski odnosi s inozemstvom: Sadržaj ekonomijskih odnosa s inozemstvom, Značenje ekonomijskih odnosa s inozemstvom i utjecaj tih odnosa na gospodarstveni život i gospodarstveni razvitak; Suvremeni problemi uklapanja u svjetske procese razvoja; Suvremeni problemi rasta i razvoja Europske unije ekonomijski položaj Hrvatske; Društveno-ekonomijski poredak: Uvjetovanost gospodarstvenog života i gospodarstvenog razvoja sustavom proizvodnih odnosa; Osnovna područja odraza društveno-ekonomijskog poretka na gospodarstvenu aktivnost; Koncepcija gospodarstvenog razvitka; Ekonomijski zakoni.; ekonomijska politika; Pojam ekonomijske politike; Ciljevi, nositelji i sredstva ekonomijske politike; Ciljevi: puna zaposlenost; Rast nacionalnog prihoda; Stabilnost cijena; Zadovoljavanje javnih potreba i smanjenje nejednakosti; Pitanje ravnoteže; platna bilanca; Sukobi ciljeva: dilema «inflacija-nezaposlenost». Političko-ekonomijski ciklusi; Komponente države; Koncepcija države; Instrumenti; Proračunska politika; Monetarna politika; Devizna politika; Politika cijena i dobiti; Induktivno planiranje; Agrarna politika; Industrijska politika; glavni instrumenti za akciju; Gospodarstveni sustav; Pojam i uvjetovanost sadržaja gospodarstvenog sustava, razvoj gospodarstvenog sustava u Hrvatskoj; Novi gospodarstveni sustav – obilježja i elementi; Analiza elemenata novog gospodarstvenog sustava; Sustav sredstava; Sustav upravljanja; Sustav gospodarstvenog privređivanja; Sustav planiranja; Tržišni sustav; Sustav cijena; Novčarski sustav; Budžetski sustav; sustav raspodjele; Kreditni sustav; Trgovinski sustav; Proračunski sustav; Domaći brutoproizvod; Domaći proizvod i nacionalni prihod; Pojam i struktura domaćeg bruto proizvoda; Raščlamba strukture domaćeg bruto proizvoda . neposredni i posredni koeficijent; Domaći proizvod kao ekonomijski agregatna veličina; Metode obračuna nacionalnog prihoda, izvori, struktura i dinamika; Raspodjela nacionalnog prihoda; Investicijska, opća i osobna potrošnja; Politika raspodjele nacionalnog prihoda s obzirom na ciljeve razvoja; Investicijska politika i politika zadovoljavanja opće društvenih i osobnih potreba – analiza komponenata koje čine opću društvenu razinu; Opća ocjena stanja i gospodarstvenog razvoja Hrvatske; Osnovni pokazatelji razvijenosti gospodarstva Hrvatske; Strukturne disproporcije nastale razvojem gospodarstva i naslijeđenog stanja ex Jugoslavije; Ratne štete na hrvatskom gospodarstvu; Hipotetična strategija razvoja hrvatskog gospodarstva u okvirima Europske unije.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Bosanac, N., Babić, M.: Ekonomijska politika u obrtništvu, Osijek, 1999.

2. Lovrenović, S.: Ekonomska politika, Zagreb, 1982.

3. Mecanović, I., Bosanac, N.: Strategija društvenog i gospodarstvenog razvoja, Osijek, 2001.

4. Bosanac, N.: Bilješke s predavanja, Pravni fakultet Osijek

 

Dopunska literatura:

1. Bosanac, N.: Slavonski pogled unaprijed, Osijek, 2003.

2. Bosanac, N., Palić, V.: Pravni razlozi stečaja trgovačkih društava u Hrvatskoj i nekim tranzicijskim zemljama, Osijek, 2004.

Ciljevi kolegija:

Ekonomska politika na stručnom Upravnom studiju ima promišljen, permanentan, realističan, dugoročan i primjenjiv koncept malih koraka k jasno definiranim ciljevima koje treba svesti na slijedeće: objektivna procjena primjenjivosti europskih rješenja; kompatibilizacija s europskim pravnim studijima; očuvanje verificirano pozitivnih vlastitih tradicija; vođenje računa o tranzicijskim specifičnostima hrvatske realnosti; uvažavanje realne kadrovske osnovice reformskih zahvata; uvođenje promjena na temelju kvalitetnih, kritičkih raščlamba stanja: poboljšanja sadržaja, a ne forme; programiranje realizacije promjena na temelju procjena predvidivih otpora; koordiniranost reformskih zahvata sagledavanjem međuodnosa pojedinih disciplina; verifikacija nastavnog programa kroz dijalog s praksom; uspostava kontrolnih mehanizama kvalitete obrazovanja. U koncipiranju nastavnog predmeta Ekonomska politika uvijek se polazilo od ekonomskog procesa kao temeljne aktivnosti svakoga društva i nužnosti poznavanja ključnih ekonomskih kategorija, pojavnih oblika ekonomijske aktivnosti ljudi, kao i veze između pravnih instituta i njihove ekonomske biti.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.