Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U303 Osnove kaznenog i kaznenog procesnog pravaPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

doc.dr.sc. Mirko Smoljić, prof. v. š.

Izvođač kolegija:

doc.dr.sc. Mirko Smoljić, prof. v. š.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


I. KAZNENO MATERIJALNO PRAVO

Pojam, predmet i svrha kaznenog prava. Odnos s drugim granama prava. Načelo zakonitosti. Pojam kaznenog djela. Radnja. Biće kaznenog djela s posebnim osvrtom na nečinjenje i uzročnost. Uvod u protupravnost. Razlozi isključenja protupravnosti. Koncepcija krivnje u kaznenom zakonu. Načelo krivnje u KZ-u. Sastojci krivnje. Zablude u kaznenom pravu. Posebne pretpostavke kažnjivosti. Stadiji kaznenog djela uz poseban osvrt na problematiku pokušaja i dragovoljnog odustanka. Počiniteljstvo, posredno počiniteljstvo, supočiniteljstvo. Sudioništvo u užem smislu. Stjecaj i produljeno kazneno djelo. Opća svrha kaznenopravnih sankcija. Svrha kažnjavanja. Kazne. Mjere upozorenja. Odmjeravanje kazne. Sigurnosne mjere.

 

II. KAZNENO PROCESNO PRAVO

Pojam kaznenog postupka i kaznenog procesnog prava. Izvori kaznenog procesnog prava. Osnovna načela kaznenog postupka. Osnovni subjekti kaznenog postupka i njohovi pravni punomoćnici. Sud: pojam i položaj, ustrojstvo, nadležnost i sastav. Tužitelj. Pojam i funkcije tužitelja u kaznenom postupku. Vrste tužitelja. Državni odvjetnik. Supsidijarni tužitelj. Privatni tužitelj. Oštećenik. Okrivljenik. Branitelj. Procesne radnje. Mjere osiguranja nazočnosti osoba potrebnih u postupku. Privremeno ograničavanje ustavnih prava i sloboda poduzimanjem posebnih izvidnih mjera. Sudske odluke. Činjenice i njihovo utvrđivanje u kaznenom postupku. Pojam, vrste i načini utvrđivanja činjenica. Dokazi i dokazivanje. Pojedine vrste dokaza. Osnovni oblici hravtskog kaznenog postupka. Tijek redovitog kaznenog postupka. Prethodni postupak. Glavna rasprava i presuda. Pravni lijekovi. Skraćeni kazneni postupak. Postupak za izdavanje kaznenog naloga.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Novoselec, Petar: Opći dio kaznenog prava, Zagreb, 2009.

2. Ljubanović, Vladimir: Kazneno procesno pravo, izabrana poglavlja, osijek, 2002.

3. Krapac, Davor: Kazneno procesno pravo, prva knjiga, Institucije, Narodne novine, Zagreb, 2007.

4. Kazneni zakon (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 21/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07 i 152/08) 5. Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09)

Ciljevi kolegija:

Zadaća nastave iz predloženog predmeta je stjecanje općih znanja iz područja dogmatike kaznenog materijalnog prava te osnovnih znanja o kaznenopravnim sankcijama. Također, studenti stječu i osnovna znanja o načelima, tijeku i subjektima kaznenog postupka. Povezivanjem teorijskih sadržaja s primjerima iz prakse domaćih sudova studenti stječu sveobuhvatan uvid u najvažnije teorijske i praktične probleme predmetne materije. Kazneno pravo u širem smislu zauzima vrlo značajno mjesto u pravnom sustavu svake zemlje. Kao grana javnog prava ono je usko povezano, prije svega, s ustavnim, upravnim i prekršajnim pravom. U tom smislu, navedena područja dio su jedinstvenog pravnog sustava državne reakcije prema prekršiteljima prohibitivnih pravnih normi. Iz tog razloga, kaznenopravni sadržaji jesu i moraju biti neizostavan dio sveobuhvatne pravne edukacije.

Polaganje ispita:

Studentima se tijekom trajanja nastave omogućuje parcijalno polaganje ispita putem kolokvija. Pitanja su bazirana na predavanom gradivu. Studenti koji ne polože ispit putem kolokvija mogu pristupiti redovnom ispitu koji je pismeni i usmeni.