Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U302 Upravno postupovno pravo Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

doc.dr.sc. Mirko Smoljić, prof. v. š.

Izvođač kolegija:

doc.dr.sc. Mirko Smoljić, prof. v. š.
Božidar Horvat, dipl. iur., pred.

ECTS bodova:


7

Sadržaj kolegija:


1.Postupovno pravo (pojam sadržaj, dioba, funkcije)

Osnovni procesni pojmovi (postupak, procesne radnje, procesne pretpostavke, pravni odnosi). Procesna načela. Upravno procesno pravo.

 

2. Upravni postupak

Pojam i uređenje upravnog postupka. Opći upravni postupak i posebni upravni postupci. Predmet upravnog postupka. Načela upravnog postupka. Subjekti upravnog postupka. Tijek upravnog postupka. Redovni i izvanredni lijekovi u upravnom postupku. Izvršenje u upravnom postupku.

 

3. Prekršajni postupak

Pojam i uređenje prekršajnog postupka. Načela prekršajnog postupka. Subjekti prekršajnog postupka i njihova procesna funkcija (organi gonjenja, organi kažnjavanja, okrivljeni, oštećeni). Tijek prekršajnog postupka. Odluke o prekršajnom postupku. Mandatni postupak. Redovni i izvanredni pravni lijekovi u prekršajnom postupku. Izvršavanje rješenja o prekršaju. Postupak za naknadu štete.

 

4. Upravno sudovanje i upravni spor

Opća teorija o upravnom sudovanju. Sustavi sudske kontrole uprave. Pojam upravnog spora i vrste upravnih sporova. Predmet upravnog spora. Određivanje upravnog spora. Stranke u upravnom sporu. Nadležnost sudova za odlučivanje u upravnom sporu. Postupak u upravnom sporu. Ovlaštenja suda u upravnom sporu. Pravni lijekovi u upravnom sporu. Upravno-računski spor.

 

5. Osnovne informacije o pravosuđu i sudskom procesnom pravu

Pravosuđe i sudska funkcija vlasti. Sudovi i ostali nositelji pravosudne funkcije. Ustrojstvo sudova i njihova nadležnost. Sudsko procesno pravo i vrste sudskih postupaka. Osnovni pojmovi parničnog postupka. Osnovni pojmovi krivičnog postupka.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Babac, Branko, Upravno postupovno pravo – odabrana poglavlja, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakultet, Osijek, 1998. (ne treba učiti str. 131.-137. 227.-292.)

2. Zakon o općem upravnom postupku, NN 47/09

3. Zakon o upravnim sporovima, NN 53/91, 9/92 i 77/92

 

Izborna literatura: 

1. Ljubanović, B., Bakota, B.: Aktualna pitanja uređenja novog hrvatskog opće upravnog postupka, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 45 (2008), 1 (87), str. 67 - 74

Ciljevi kolegija:

Stručno visoko obrazovanje u području uprave i upravnoga postupovnog prava radi stjecanja znanja i vještina primjerenih za neposredno uključivanje u provođenje upravnih postupaka i sličnih ranih procesa u upravnim ustrojstvima države, jedinica lokalne i regionalne samouprave te osoba javnoga i privatnoga prava. Predmet je u vezi s upravnim predmetima (osnove uprave, upravno pravo – opći i posebni dio, organizacija i metode rada u upravi).

Polaganje ispita:

Ispit se sastoji iz dva dijela – pismeni i usmeni. Osobe koje zadovolje na pisanom dijelu ispita mogu pristupiti usmenom dijelu.