Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U206 Njemački jezik IIPregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Dubravka Papa, v.pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Dubravka Papa, v.pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


Sadržaj predmeta obuhvaća obradu tekstova iz područja prava (poglavito iz ustavnog, kaznenog, kaznenog procesnog, obiteljskog prava i prava informacija) s ciljem usvajanja osnovne pravne terminologije iz tih područja, te obradu i uvježbavanje gramatičkih struktura zastupljenih u tim tekstovima, koji se smatraju funkcionalno najkorisnijim za jezik pravne struke (PASIVNE KONSTRUKCIJE, ZUSTANDSPASSIV I VORGANGSPASIV, MODALNI GLAGOLI U AKTIVNIM I PASIVNIM REČENICAMA, ZU+ INFINITIV).

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Sokol-Šarčević-Topolnik: Deutsch für Juristen/ Njemački za pravnike 2, Narodne novine, Zagreb, 2004.

2. Dreyer-Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für deutsch, Ismaning, 1996.

3. Jakić-Hurm: Deutsch-kroatisches Wörterbuch, Zagreb, 1991.

 

Dopunska literatura:

1. Verfassung der Republik Kroatien, Zagreb, 2002.

2. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 1993.

3. Creifeld – Kaufmann - Weber: Creifelds Rechtswörterbuch, Beck, München, 1997.

4. AV-materijali: Jugendgericht – Fallanalyse (snimka TV-emisija na njemačkom jeziku).

Ciljevi kolegija:

Opća znanja koja se ostvaruju ovim kolegijem obuhvaćaju:

 - osposobljavanje studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na njemačkom jeziku, što podrazumijeva poznavanje strukture znanstvenoga teksta, pristup razumijevanju teksta (iznalaženje osnovnih informacija, ključnih riječi, postavke i zaključka teksta);

- prepoznavanje i razumijevanje gramatičkih struktura tipičnih za jezik pravne struke u pisanom tekstu;

- razumijevanje naučene pravne terminologije i gramatičkih struktura slušanjem predavanja izvornog govornika vezano za jednu od pravnih tema iz udžbenika; 

- sposobnost samostalnog služenja dvojezičnim njemačko-hrvatskim rječnikom, kao i jednojezičnim njemačko-njemačkim rječnikom.

 

Posebna znanja uključuju:

- poznavanje stručne pravne terminologije iz područja ustavnog, obiteljskog, kaznenog, kaznenog procesnog prava i prava informacija prava, kao i teorijsko-pravnu terminologiju vezanu za povijest, podjele i vrste prava;

- posebna gramatička znanja potrebna za razumijevanje, kao i pismenu i govornu uporabu jezika pravne struke;

- poznavanje pravila tvorbe i uporabe zavisnih rečenica najučestalijih u jeziku prava (pogodbenih, vremenskih, odnosnih, načinskih, namjernih).

- Posebna znanja koja će predmet razvijati vezana su i za govornu komunikaciju na njemačkom jeziku, a govorne vježbe bit će, s jedne strane, tematski vezane za tekstove u udžbeniku, a s druge strane bit će proširivane sadržajima koji se dotiču teme, ali imaju i životno praktične vrijednosti, kao, primjerice, situacijske dijaloške vježbe vezane za poslovno putovanje, stručni skup pravnika ili vijećanje sudaca (u njemačkom pravu) prije donošenja presude.

Polaganje ispita:

Provjera znanja održava se u formi pismenog i usmenog ispita, a tijekom vježbi studenti po vlastitom izboru mogu prirediti referat i usmeno ga izložiti na jednu od zadanih pravnih tema. Ocjena iz referata pribraja se ocjenama iz pismenog i usmenog dijela ispita, a aritmetička sredina čini konačnu ocjenu koja se upisuje u indeks.