Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U204 Informatika javne uprave sa statistikom Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Miljenko Šmit, mag. oec., v. pred.

Izvođač kolegija:

Miljenko Šmit, mag. oec., v. pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Informatička tehnologija i javna uprava
Odnos prava, javne uprave i informatičke tehnologije. Teorija informacija. Teorija upravljanja. Nastanak pravne informatike: jurimetrija, primjena pravne informatike, kompjutersko, informatičko, informacijsko pravo.

 

Elektronska uprava
Općenito o e-upravljanju: tehnološka oprema i obučenost upravnog osoblja; kontinuirano obrazovanje; obrazovanje korisnika e-uprave; Zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj i poredbeno. Korištenje baza podataka koje su dostupne bez naplate.

 

Područja primjene informatike u javnoj upravi i pravo informacija
Vrste i povijesni razvoj računala. Predmet prava informacija. Subjekti prava informacija. Pravna informatika i upravno pravo. Informatizacija javne uprave.

 

Ustavno pravo kao izvor prava informacija
Robni karakter informacije. Javno informiranje i telekomunikacije (mediji). Pravno na informaciju i državni informacijski sustav. Pravni informacijski sustavi: Informacijski sustavi; Izgradnja pravnih informacijskih sustava.

 

Uvod u statistiku
1. Pojam, zadaća i predmet statistike; Kratki historijat statistike; Određenje statistike; Mjesto statistike u znanstvenom istraživanju; Odnos teorije i statisitčkih podataka.
2. Osnovni pojmovi statistike masovnih pojava Ispitivanje javnog mnijenja; Statistički skup; Statistička masa; Popis stanovništva; Statistički ljetopis
3. Deskriptivna statistika; Pojam i vrste varijabli; Apsolutni i relativni brojevi; Statistički nizovi; Grafičko I tablično prikazivanje statističkih podataka; Mjere centralne tendencije; Mjere disperzije; Momenti distribucije frekvencija; Mjere asimetrije; Mjere spljoštenosti.
4. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti; Pojam vjerojatnosti;Tipovi vjerojatnosti; Teorijska i empirijska vjerojatnost; Kontinuirane i diskontinuirane slučajne varijable; Funkcija vjerojatnosti; Distribucije vjerojatnosti; Klasifikacija distribucija vjerojatnosti i primjeri.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Ivan Mecanović/ Predrag Zima: Uvod u pravo informacija, Osijek, 2007.

2. Petz, B.: Statistika za nematematičare, Naklada Slap, Jastrebarsko , 2007.

 

Dopunska literatura:

1. Petz, B.: Statistički riječnik, 2001.

2. Željko Panian: Poslovna informatika, Zagreb, 2001. (str.:1-73; 115-123) Nastavni materijali oglašeni na stranici www.pravos.hr

 

Dijelovi zakonskih tekstova:

- Zakon o pravu na pristup informacijama, NN, 172/2003 Zakon o medijima, NN, 163/2003

- Zakon o elektroničkim medijima, NN, 122/2003

- Zakon o javnom priopćavanju (pročišćeni tekst), NN, 69/2003

- Zakon o zaštiti osobnih podataka, NN, 103/2003

- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, NN, 167/2003

Ciljevi kolegija:

Ovladavanje teorijskim spoznajama iz cjelina koje se izučavaju na predmetu, te vještina izračunavanja izučenih statističkih parametara. Specifične kompetencije: sposobnost provođenja istraživačke zadaće na terenu, primjenom suvremene informatičke tehnologije, analiziranje prikupljenih podataka te tumačenje izračunatih pokazatelja s metodološkog i stručnog stajališta. Povezivanjem statističke interpretacije i pravne informatike studenti stječu posebne sposobnosti uočavanja moguće manipulacije podatcima – rezultatima, čime se povećava njihovo znanje o promatranim pojavama.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.