Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U203 Upravno pravo - opći dio Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.

Izvođač kolegija:

Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.

ECTS bodova:


7

Sadržaj kolegija:


Uvodni dio ‑ o upravnom pravu

Određivanje pojma uprave. Problem definiranja upravnog prava. Razvitak upravnog prava u pojedinim europskim zemljama u XIX. i XX. stoljeću. Razvitak i današnje mjesto upravnog prava u ravnom  sustavu Republike Hrvatske. Upravno pravo prema  drugim granama prava u hrvatskom pravnom sustavu, uz komparativni prikaz stanja u germanskom i francuskom pravu.
 

Osnovne institucije općeg dijela upravnog prava

Izvori upravnog prava.  Podzakonski normativni akti. Pravna norma upravnog  prava.   Upravnopravni odnos.   Načelo  zakonitosti  u djelovanju uprave. Diskreciona (slobodna) ocjena. Odnosi uprave i sudstva. Upravni akt.

 

Odgovornost  države za štetu nastalu građanima i pravnim  osobama obavljanjem službe ili druge djelatnosti državnih organa Opće   postavke   temeljene   na   izvonoj   francuskoj   teoriji  rizika. Odgovornost za štetu uvjetovanu greškom.  Odgovornost za štetu nastalu bez greške.

 

Materijalnopravni  aspekt upravnog kaznenog  prava  (prekršajnog) prava

 

Pojam, pravna priroda i elementi prekršaja. Prostorno i vremensko

važenje propisa o prekršajima.  Vrste prekršaja. Vrijeme i mjesto izvršenja  prekršaja.  Učinitelj prekršaja i  njegovo  ponašanje.

 

Odgovornost za prekršaje. Prekršajne kazne.

Upravno pravo obzirom na stvari Pravo javnih stvari. Javnopravni imovinski odnosi uprave.

 

Upravno  pravo  u oblasti gospodarstva  (tzv.  privredno  upravno  pravo)

 

Upravno  pravo u pojedinim gospodarstvenim pravnim  oblastima  za koje  je  država posebno zainteresirana.  Obrtno pravo  i  ostale privatne  gospodarstvene djelatnosti.  Upravni nadzor u  području privrednog prava (redarstveno pravo).

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Borković, Ivo. Upravno pravo, Informator, Zagreb, 2002. (str. 3.-186., 221.-260., 357.-398., 585.-618.)

 2. Babac, Branko. Javno dobro u pravu hrvatskomu - neka razmatranja o problemima konstituiranja, Pravni vjesnik 1-4, Osijek, 1998.

Ciljevi kolegija:

Stručno visoko obrazovanje u području uprave i općih odrednica upravnoga prava radi stjecanja vještina primjerenih za neposredno uključivanje u radne procese radi obavljanja upravnih i sličnih stručnih poslova u upravnim ustrojstvima države, jedinica lokalne i regionalne samouprave te osoba javnog i privatnog prava. Predmet je u vezi s ostalim predmetima javnoga prava (uvod u pravo, osnove uprave, osnove ustavnog prava)

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.