Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U202 Osnove uprave Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

mr.sc. Antun Marinac

Izvođač kolegija:

dr.sc. Daša Panjaković Senjić
mr.sc. Antun Marinac

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


1.1. Predmet, metoda i građa upravne znanosti  

1.2. Razvoj znanosti

1.3. Razvoj proučavanja uprave

1.4. Sustav proučavanja uprave

2.1. Razvoj upravljanja i upravnih ustrojstava .

2.2. Teorija birokracije i političko nadziranje uprave 

2.3. Institucionalizacija i uprava 

2.4. Društvena kontrola

3.2. Upravno djelovanje i društveno ustrojavanje  

3.3. Ustrojavanje i ustrojstvena struktura 

3.4. Upravno odnošenje 

4.1. Postavljanaje problema 

4.2. Ljudska vrela i upravljanje 

4.3. Materijalna sredstva uprave

4.4. Upravljanje i priopćivanje  

5.1. Upravno djelovanje kao proces

5.2. Upravno postupanje

5.3. Slobodna rasudba ustrojstvena 

5.4. Upravljački proces 

6.1. Postavljanje problema

6.2. Tipologija upravnih sustava

6.3. Građani i uprava

6.4. Hrvatska uprava kroz povijest 

6.5. Osebujni problemi upravnoga djelokruga

6.6. Izgledi državnoga upravljanja u bliskoj budućnosti

7.1. Ustrojstvo, egzistencialni poredak i konzervativno-liberalna ideja  

7.2. Oblikovanje političkih uređenja 

7.3. Upravna doktrina i institucionalizacija političkoga nadziranja 

7.4. Hrvatsko političko-upravno ustrojstvo 

7.5. Hrvatsko županijsko ustrojstvo

7.6. Hrvatsko političko-upravno ustrojstvo i javna funkcija

7.7. Država i javnost 

7.8. Ustrojstvo središnje uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj

7.9. Ustrojstvo i strategije nacionalne sigurnosti 

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. PUSIĆ, Eugen. Nauka o upravi, Školska knjiga, Zagreb, 2002. (samo krupni slog)
2. BABAC, Branko. Obnova hrvatskoga gradjanskog društva – politička kontrola i državna uprava, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet, Osijek, 1994., skupno s Zakonom o obrani i Strategijom obrane Republike Hrvatske te s Zakonom o sigurnosnim službama Republike Hrvatske i Strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (usp. infra)
3. PUSIĆ, Eugen. Upravni sistemi, svezak I, Pravni fakultet, Zagreb, 1985. (str. 232.-248. /Državna uprava kao vlast, etc./ 244.-249. /Država kao aktor i kao instrument u međunarodnoj okolini/, 249.-257. /Vojska/, 275.-283. /Vanjski poslovi/, 283.-293. /Pravosuđe/, 293.-308. /Financije/, 308.-349. /Lokalni sustavi upravljanja/, 473.-499. /Razvoj državnog sistema/
4. PUSIĆ, Eugen. Hrvatska središnja državna uprava i usporedni upravni sustavi, Školska knjiga, Zagreb, 1997. (str. 23.-60., 107.-136., 139-182, 205.-253., 262.-294.), skupno s Zakonom o sustavu državne uprave te Zakonom o VladI Republike Hrvatske i Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, zatim s Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (usp. infra)

 

Propisi:
1. Ustav Republike Hrvatske,  NN 56/90, 135/97, 8/98 (pročišćeni tekst), 113/00, 124/00 (pročišćeni tekst), 28/01, 41/01 (pročišćeni tekst), 55/01 (ispravak pročišćenog teksta) (Us.R.Hr.-Proč.)
2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske, NN 101/98, 15/00, 41/01 (pročišćeni tekst), 117/01, 199/03 (Z.Vld.)
3. Zakon o sustavu državne uprave, NN 75/93, 48/99, 15/00, 59/01, 190/03, 199/03 i 79/07 (Z.S.D.U.)
4. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, NN 199/03, 30/04, 136/04, 22/05, 44/06, 5/08, 27/08 i 11/09 (Z.Us.Min.)
5.  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 (Z.L.R.S.)
6. Zakon o vanjskim poslovima, NN 48/96 (Z.Vnj.Po.), skupno s Pravilnikom o uvjetima obavljanja stručnih poslova u diplomatskoj i konzularnoj službi, NN 23/92 (Pr.Vanj.Dip.)

Ciljevi kolegija:

Stručno visoko obrazovanje u području uprave i upravljanja radi stjecanja znanja i vještina primjerenih za neposredno uključivanje u radne procese u upravnim ustrojstvima države, lokalne i regionalne samouprave te osoba javnoga i privatnog prava. Predmet je u vezi s ostalim predmetima javnoga prava (uvod u pravo, upravno pravo – opći i posebni dio, osnove ustavnog prava).

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.