RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U105 Engleski jezik IPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Karmen Knežević, prof., univ. spec. st. eur., v. pred.

Izvođač kolegija:

Karmen Knežević, prof., univ. spec. st. eur., v. pred.

ECTS bodova:


3

Sadržaj kolegija:


U okviru kolegija studenti se upoznaju s temeljnom pravnom terminologijom na engleskom jeziku, kao i s vrstama i oblicima prava te njihovim nastankom i razvojem u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama. Daje se i usporedba ovih dvaju pravnih sustava s pravom u Republici Hrvatskoj. (Teme: Što je pravo? Izvori i vrste engleskoga prava; Pisano pravo u Britaniji; Britansko sudstvo; Načelo presedana – precedentno pravo; Pravna struka u Engleskoj; Pravna pomoć; Građanski i kazneni sudovi; Iz Ustava Republike Hrvatske; Sudbena vlast u Republici Hrvatskoj; Priroda i izvori američkoga federalizma; Američki predsjednički sustav;Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država). Paralelno s usvajanjem novoga fonda riječi, utvrđuju se i proširuju spoznaje o jezičnim zakonitostima koje su studenti dijelom usvojili u ranijem školovanju (Vrste riječi; Uporaba članova; Struktura jednostavne rečenice; Glagolska vremena; Pasiv).

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Vićan-Pavić-Smerdel: Engleski za pravnike, Narodne novine, Zagreb, 2004.
2.Filipović, R.: Englesko - hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
3.Karlovčan, V.: A Survey of English Grammar, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1991.

 

Dopunska literatura:
1.Office for National Statistics: Britain 2001 – The Official Yearbook of the United Kingdom, London 2000
2.Davis, H. W. C.: Medieval England, Bracken Books, London, 1995.
3.Janda, Berry, Goldman: The ChaLllenge of Democracy – Government in America,
4.Houghton Mifflin Company, Boston – Toronto, 1992
5.Karlovčan, V.: A Survey of English Grammar, Nakladni zavod Matice hrvatske,  Zagreb, 1991.
6.Grgić-Brihta: An English Grammar for Everybody, Školska knjiga, Zagreb
7.Ivir, V.: Hrvatsko - engleski poslovno upravni rječnik, Školska knjiga,  Zagreb, 1993.
8.Ustav Sjedinjenih Američkih Država, Pan liber, Osijek, 1994.
9.The Constitution of the Republic of Croatia, Zagreb, 1991.

Ciljevi kolegija:

Kolegij ima za cilj upoznavanje studenata s engleskim pravnim nazivljem, a samim tim i osposobljavanje studenata za komuniciranje na engleskom jeziku - u prvom redu na području struke. S obzirom da se pod komuniciranjem podrazumijeva sporazumijevanje uz što pravilniju uporabu jezika, posvećena je i odgovarajuća pozornost gramatici odnosno jezičnim zakonitostima engleskoga jezika.

Polaganje ispita:


Pismeni i usmeni ispit.