Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T604 Poslovno pregovaranje i poslovno komuniciranjePregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

Izvođač kolegija:

mr.sc. Darija Ivanković, v.pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Kolegij poslovno pregovaranje i poslovno komuniciranje temelji se na usvajanju potrebnih općih znanja i vještina za svakodnevnu komunikaciju u poslovnom okruženju.

 

Pregovaranje kao element konkurentske prednosti. Priroda pregovaranja. Pregovaračke filozofije. Pripreme za pregovore i proces pregovaranja. Tehnike pregovaranja. Pregovaračke strategije i taktike. Aktivno slušanje. Upravljanje pregovorima putem postavljanja pitanja. Pravila davanja i primanja ustupaka. Zaključivanje pregovora. Etička dimenzija pregovora i kroskulturni aspekti. Verbalna i neverbalna komunikacija. Žene kao pregovarači. Poslovni protokol. Komuniciranje kao dio kulture. Komunikacijski stilovi. Komunikacija – vještina / znanost. Komunikacija i okruženje. Poslovna komunikacija – temelj poslovnih procesa. Sredstva poslovne komunikacije. Oblici poslovne komunikacije. Proces poslovne komunikacije. Pravila za uspješno komuniciranje. Razvoj komunikacijske tehnologije i sustavi poslovne komunikacije. Poslovna komunikacija u E-poslovanju: zakonske predpostavke, problemi sigurnosti. Poslovna komunikacija u E-uredskom poslovanju. Poslovna komunikacija u E-trgovini. Poslovna komunikacija u E-marketingu. Poslovna komunikacija u E-bankarstvu. Etička načela – kodeksi u poslovnoj komunikaciji. Poslovna komunikacija i odnosi sa javnošću. Suradnja sa medijima. Multimedija u funkciji poslovne komunikacije. Tehnike kreativnosti i timskog rada. Simulacija poslovnih slučajeva. 

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Bubaš, G.; Poslovno komuniciranje, FOI, Varaždin, 2003.
2. Lamza – Maronić, M., Glavaš, J. (2008.): „Poslovno komuniciranje“,, Studio HS Internet, Ekonomski fakultet u
    Osijeku, Osijek
3. Lewicky, R. J.; Saunders,  D. M.:  Essencials of Negotation, 3. izdanje,  McGraw-Hill/Irwin,  2003

Izborna literatura:

1. Lewicky, R. J.; Saunders, D. M.: Essencials of Negotation, 3. izdanje, McGraw-Hill/Irwin, 2003.
2. Morreale, S. P.; Spitzberg, B. H.; Barge, J. K.: Human communication: Motivation, Knowledge & Skills, Wadworth,

    Belmont, CA, USA, 2001.
3. Ožanić, M.: Poslovna pisma, Tehnološki park, Zagreb, 2001.
4. Roach Gaut, D.; Perrigo, E. M.: Business and Professional Communication for the 21st Centuty, Alyn & Bacon,

    Needham Heights, MA, USA, 1998.
5. Reardon, K.K.: Interpersonalna komunikacija, Alineja, Zagreb, 1998.

  

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s prirodom i tehnologijom poslovnog pregovaranja i komuniciranja putem predavanja, simulacije poslovnih procesa, praktičnih vježbi i tako stvaranja uvjeta za brže uključivanje u proces rada i rješavanje praktičnih problema.

Polaganje ispita:

Kolokvij i usmeni ispit.