RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
163172 Engleski jezik u fizioterapijiPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

dr.sc. Borislav Marušić, prof. v.š.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Borislav Marušić, prof. v.š.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Osnove gramatike: nepravilni glagoli, 7 glagolskih vremena, pasiv.

Osnove medicinskog nazivlja; odabrani tekstovi sukladno stručnom programu studij (skripta iz obavezne literature).

1.What is physical therapy?

2.Levels of structural organisation in the humana body.

3.The 5 senses.

4.The nervous system: facts, functions and diseases.

5.The human musculoskeletal system.

6.The respiratory system.

7.The cardiovascular system

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Knežević, K., Kraljević, L: English in Physiotherapy 1, Osijek, 2016.
2.Momčinović, V., Tanay, V., Žurić-Havelka, S.: Medical English. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1992.
Dopunska literatura:
1.Collin, P.: Englesko-hrvatski medicinski rječnik. Školska knjiga.Zagreb, 2005.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će ovladati posebnim nazivljem raznih medicinskih specijalnosti. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: pratiti i razumjeti stručne tekstove na stranom jeziku, aktivno komunicirati sa stranim stručnjacima radi razmjene stručnih znanja i iskustava.

Polaganje ispita:

Konačnu ocjenu čini zbroj te aritmetička sredina dvaju kolokvija i izloženog seminara (usmeni dio ispita) na zadanu odnosno odabranu temu ( od strane studenta). Obavezna je nazočnost na 75% vježbi.